تقدیم، ترجمه و شرح مختصر رسالۀ «خلق الاعمال» میرداماد
73 بازدید
محل نشر: مجلّۀ تخصّصی کلام اسلامی/ شمارۀ 61/ بهار 86
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جناب میرمحمدباقر حسینی استرآبادی مشهور به میرداماد از اعاظم علما و حکمای شیعه است که در عصر صفوی می زیست و استاد صدرالمتألّهین در حکمت می باشد. وی صاحب آثار گرانقدری در علوم عقلی و نقلی و مسائل اعتقادی می باشد. از جملۀ آثار او رسالۀ بسیار دقیق و ارزشمند او در یکی از پیچیده ترین و مهم ترین مسائل کلامی به نام «خلق الاعمال» است. او در این رساله به صورت مختصر و مفید، چکیدۀ نظریات خود را در مورد مسألۀ جبر و اختیار آورده است. باید دانست که میرداماد در مسألۀ جبر و اختیار دارای نظریّه ای ابتکاری می باشد و نظریّۀ او مبنای نظریّۀ ملّاصدرا است. ما این مطلب را در مقدّمۀ مقاله توضیح دادیم. یکی دیگر از مطالب مهمّی که در این رساله آمده است، مسألۀ خیر و شرّ است که در این مسأله نیز میرداماد راه حلّ جدید و قابل توجهی را ارائه کرده است.