تبیین ملاصدرا از اقسام تکلیم خدا با انسان
58 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه قرآن شناخت/ شمارۀ 7/ بهار و تابستان 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
صدرالمتألّهین در آثار خود، تبیین هایی از آیۀ 51 سورۀ شوری ارائه کرده است. در این پژوهش بر آنیم که این دیدگاه ها را بیان و سازگاری و ناسازگاری آنها را بررسی کنیم. ملّاصدرا در بحث های مراتب کلام الهی و نیز راه های دستیابی بشر به حقایق و گونه های تعلیم الهی، به آیۀ پیش گفته استناد کرده و در صدد تطبیق آیه بر آنها برآمده است. وی واژۀ «وحیا» را در بحث های مذکور به ترتیب بر: امر ابداعی، وحی تشریعی، و تعلیم بی واسطۀ الهی، عبارت «من وراء حجاب» را بر امر تکوینی، الهام به اولیا و تعلیم ملکی، و عبارت «یرسل رسولا» را بر امر تشریعی، استدلال و تعلّم، و تعلیم بشری تطبیق می کند. اصرار صدرا بر داخل ساختن تعلیم بشری در حوزۀ تکلیم الهی، دیدگاه دوم و سوم وی را با مشکل مواجه کرده است.