مشخصات فردی و زندگینامه
نام:احمد
نام خانوادگی:شعبانی
پست الکترونیک:shabaniahmad79@yahoo.com
نخصص ها:کلام ، فلسفه ، الهیات و معارف اسلامی